ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ/ GDPR

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Φορολογικά στοιχεία

Το ιδιωτικό ψυχολογικό γραφείο ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΟΠ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, MSc εδρεύει στην Αθήνα, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 45, Τ.Κ. 10433 και φορολογικά εντάσσεται στα μητρώα της Δ’ ΔΟΥ Αθηνών, με ΚΑΔ: 86.90.18.04/ Υπηρεσίες Ψυχολόγου και άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου από την Νομαρχία Αθηνών (25335/ 2008).

Δεοντολογικές, ηθικές και επαγγελματικές αρχές

Δεοντολογικά, επαγγελματικά και ηθικά ασκώ το επάγγελμα του ψυχολόγου σύμφωνα με τις  βασικές αρχές που ορίζονται από τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων, του οποίου είμαι ενεργό μέλος από το 2009 (Α.Μ. 1785), όπως αυτές περιγράφονται στον:

Παραθέτω για περαιτέρω πληροφόρηση και ενημέρωση την επίσημη ιστοσελίδα GDPR (General Data Protection Regulation) της ΕΕ:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/eu-data-protection-rules_en

 

 

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, εμπιστευτικότητας και απορρήτου

Η γνώση των κανόνων και η ενημέρωση σχετικά με θέματα απορρήτου, εμπιστευτικότητας ή άλλων σχετικά με την ψυχοθεραπευτική ή συμβουλευτική διαδικασία είναι πράξη σεβασμού και δικαίωμα και συμβάλλει στην θεμελίωση της σχέσης εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας με οφέλη ως προς την θεραπευτική συνεργασία.

Το επαγγελματικό απόρρητο του ψυχολόγου προβλέπει ότι τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για τα όσα μαθαίνει, αντιλαμβάνεται κατά την άσκηση του επαγγέλματος του. Αυτό το απόρρητο είναι ηθικά και νομικά κατοχυρωμένο. Η παράβαση του οδηγεί σε πειθαρχικές κυρώσεις ή και σε διαγραφή από τον Επαγγελματικό Σύλλογο.

Η υποχρέωση του ψυχολόγου να άρει το απόρρητο μπορεί να γίνει σ’ εκείνες τις περιπτώσεις που ο κάθε πολίτης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τις Αρχές για τέλεση κακουργήματος ή σχέδιο προς αυτό.

 Για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου, είτε πρόκειται για υποστηρικτική συζήτηση,  ψυχολογική υποστήριξη ή συμβουλευτική και που πραγματοποιείται  διαδικτυακά ή δια ζώσης,  ενδέχεται να υπάρχουν οι ακόλουθες ενέργειες για την διεξαγωγή των συνεδριών:  λήψη, επεξεργασία, αποθήκευση και διαχείριση πληροφοριών που αφορούν προσωπικά δεδομένα.

 

Λήψη ιστορικού

Κατά τη λήψη ιστορικού μπορεί να ζητηθούν δημογραφικά στοιχεία, ιατρικά δεδομένα που αφορούν το ιστορικό της υγείας ή οποιαδήποτε πληροφορία προέρχεται από τον ίδιο ή το περιβάλλον του.

Επεξεργασία, αποθήκευση και διαχείριση πληροφοριών

Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διαφύλαξη έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού το οποίο συλλέγεται κατά τη διάρκεια της συνεργασίας. Συγκεκριμένα, το έντυπο υλικό αποθηκεύεται και φυλάσσεται σε κλειδωμένο χώρο αρχειοθέτησης.

Οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υλικό που συλλέγεται φυλάσσεται διαδικτυακά ή εκτυπώνεται, ανάλογα με την περίσταση. Σε περίπτωση διαδικτυακών συνεδριών, δεν αποθηκεύεται και δεν συλλέγεται ηλεκτρονικά καμία πληροφορία. Κυρίως χρησιμοποιείται γι’ αυτούς τους λόγους η εφαρμογή  Skype, που είναι συμβατή με GDPR. Οι διευθύνσεις μέσω Skype αποθηκεύονται στον λογαριασμό του γραφείου. Τα στοιχεία επικοινωνίας αποθηκεύονται κωδικοποιημένα. Το γραφείο διατηρεί το υλικό που συλλέγει για ορισμένο χρόνο, που κυμαίνεται από 3 ως 7 έτη, ανάλογα με το αίτημα και τη διάρκεια της συνεργασίας . Μετά το πέρας του χρόνου, οποιοδήποτε υλικό ή αναφορά,  καταστρέφεται ή διαγράφεται.

 

Σε περίπτωση παραπομπής, ενδέχεται να υπάρχει επικοινωνία και ενημέρωση για στοιχεία που αφορούν τα αίτια της παραπομπής και πάντα με ενημέρωση του ιδίου ή των νόμιμων υπευθύνων. Ακόμα και σε περίπτωση παραπομπής ή όπου υπάρχει η ανάγκη συνεργασίας περισσότερων ειδικοτήτων, υπάρχει πάντα ένα πρόσωπο αναφοράς, συνήθως είναι αυτός που έχει την εποπτεία της καταστάσεως (ψυχίατρος, ψυχολόγος)  και την περισσότερη επαφή με τον ωφελούμενο.

 Σε περίπτωση εποπτείας, γίνεται πάντα με επαγγελματίες ψυχολόγους και η συνεργασία αυτή διέπεται από τους κανονισμούς και την πολιτική εμπιστευτικότητας GDPR και γίνεται μόνο εφόσον θεραπευτικά είναι απαραίτητη. Το γραφείο μου δεν συνεργάζεται με εξωτερική ομάδα εποπτείας και δεν γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους επαγγελματίες υγείας.

Σε περίπτωση ανηλίκων, θα ζητηθεί από τον νόμιμο  κηδεμόνα του ανηλίκου γραπτή άδεια κατόπιν ενημέρωσης, όπως και ενημέρωση του άλλου γονέα για οποιεσδήποτε ενέργειες πρόκειται να εφαρμοστούν: λήψη ιστορικού, χρήση ψυχομετρικών εργαλείων (τεστ), συζήτηση με άλλους επαγγελματίες υγείας ή και εκπαιδευτικούς. Η οποιαδήποτε ενημέρωση αφορά πάντα μόνο τους κηδεμόνες και ποτέ άλλα πρόσωπα, ακόμα και εάν ενδέχεται να υπάρχει περισσότερη επαφή μαζί τους.

 

Επισημάνσεις:

  • σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR, ο ωφελούμενος των υπηρεσιών ενημερώνεται προφορικά και μπορεί να του ζητηθεί εγγράφως η συγκατάθεση του

 

  • το γραφείο μου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, σύμφωνα πάντα με τις αλλαγές που επιβλέπονται από την πολιτική προστασία και πάντα με την έγκυρη ενημέρωση των ωφελημένων
  • ως μέλος επίσημου συλλόγου, ενημερώνομαι τακτικά για την οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση γίνεται και που αφορά τα δικαιώματα και τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο.