ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Αξιολογείται ο ανήλικος ανάλογα με την αναπτυξιακή φάση στην οποία βρίσκεται και για στην οποία υπάρχουν τα ανάλογα ψυχομετρικά εργαλεία (αναπτυξιακές φάσεις ανηλίκων: προσχολική ηλικία, σχολική ηλικία και εφηβεία).

Συνήθως η παραπομπή για ψυχολογική αξιολόγηση γίνεται από τον παιδίατρο η τη δασκάλα. Μπορεί να είναι και η απλή περιέργεια του γονιού εάν οι ικανότητες του παιδιού αναπτύσσονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ηλικίας του.

Αξιολογείται:

  • η συμπεριφορά/ συμμετοχή στο παιχνίδι/ ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης/ αυτοσυγκέντρωση,
  • διανοητική ικανότητα/ ενδιαφέρον για τη μάθηση/ανάπτυξη προμαθηματικών εννοιών/ χειρονακτικές δεξιότητες ,
  • συναισθηματική ανάπτυξη/ αποδέσμευση από το οικογενειακό περιβάλλον,
  • κοινωνική ανάπτυξη/ επικοινωνία/ συμμετοχή σε δραστηριότητες,
  • γλωσσική ανάπτυξη
  • το περιβάλλον του

Βασίζεται σε:

κλινική συνέντευξη γονέων, αναπτυξιακό ιστορικό ανηλίκου, ψυχομετρικά εργαλεία (WPPSI- ΙΙΙ για ηλικίες 2-7 ετών, WISC-V για ηλικίες 6-16 ετών, Raven’s για ηλικίες 4-12 ετών), προβολικές δοκιμασίες (CAT, H-T-P test) η από τις ελεύθερες ζωγραφιές η τα σχέδια του.

Για πληρέστερη εικόνα συνυπολογίζεται η παρατήρηση όπως και η πληροφόρηση από το σχολικό περιβάλλον.

Σε περίπτωση ανηλίκου που φοιτά σε σχολικό πλαίσιο, διερευνάται και αξιολογείται και η μαθησιακή του ικανότητα. Επίσης, σε περίπτωση εφήβων αξιολογείται η κλίση που έχει προς κάποιο επάγγελμα η δεξιότητα ανάλογα με τον χαρακτήρα του και έτσι διεξάγεται ο επαγγελματικός του προσανατολισμός.